Uttalande från de 21 kommunistiska ungdomsorganisationer som deltog i de europeiska kommunistiska ungdomsorganisationerna 14:e möte i Aten

Europas ungdom res er!

Följ oss i kampen för våra nutida behov inom utbildning, arbete och anständiga liv!

Unga män och kvinnor,

Vi, de 21 kommunistiska ungdomsorganisationerna som deltog i det 14: e mötet för europeiska kommunistiska ungdomsorganisationer i Aten den 23 och 24 september 2018, vänder oss till er i en uppmaning till kamp för nutida behov inom utbildning, arbete och anständiga liv.

Under mötet framhöll de kommunistiska ungdomsorganisationerna de enorma problem som ungdomen möter i sin vardag och vi informerade varandra om hur utvecklingen i vart och ett av våra länder ser ut. Vi diskuterade ungdomens kamper, de väsentliga slutsatserna som vi har dragit och vi utbytte åsikter om dessa. De kommunistiska ungdomsorganisationerna i Europa har underde senaste åren gjort anmärkningsvärda insatser för att försvara ungdomarnas rättigheter och har utfört viktiga kamper mot det kapitalistiska systemet under rådande förhållanden. Vi har bidragit till att förstärka de kommunistiska- och arbetarpartierna i våra länder, samtidigt som vi samlat på viktiga erfarenheter som kan hjälpa oss effektivisera vår framtida kamp.

Den 14: e sammankallades MECYO (The Meeting of European Communist Youth Organizations) av Greklands kommunistiska ungdom (KNE) inom ramen för 50-årsjubileet av sin organisation och 100-årsjubileet för Greklands kommunistiska partis grundande. Vi uppskattar KNE: gästvänlighet under mötet, som sedan 2001 har hållits i Madrid, Lissabon, Aten, Istanbul, Prag, Barcelona, ​​Bryssel, Frankfurt och Rom. Årets möte hade det största deltagandet av kommunistiska ungdomsorganisationer hittills, med fler organisationer som deltagit än någonsin tidigare.

Kapitalismen, Nato, EU och de borgerliga regeringarna förstör våra liv och vår framtid!

Idag möter ungdomar i arbetarklassen och andra folkliga skikt de brutala konsekvenserna av den anti-folkliga politik som genomförs över hela Europa. Detta har resulterat i såväl nuvarande, som framtida försämring av levnadsvillkor och rättigheter. Vi kommer att leva under sämre förhållanden än de som våra föräldrar upplevde under sin ungdom. Överallt runtomkring oss kan vi se stor produktion av varor och rikedomar, tekniska framsteg och utveckling inom vetenskap och forskning. Samtidigt observerar vi att allt detta inte är avsett för att tillgodose våra behov, utan för att öka monopolernas rikedom. Klyftan mellan de få rika och de många fattiga växer snabbt.

– Vi upplever kapitalistiskt utnyttjande, deltidsanställningar, så kallad ”flexicurity”, låga löner, hög arbetslöshet, obetald arbetskraft – vanligtvis i form av praktikplatser, medan ungdomar emigrerar från våra länder för att söka en bättre framtid.

– Vi blir ideologiskt indoktrinerade och vi studerar, arbetar och lever inom ramen för en reaktionär omstrukturering inom utbildning, hälso- och sjukvård och social trygghet. Samtidigt blir tillgången till utbildning och hälsovård ett privilegium för få.

– De hinder som vi möter för att kunna uppfylla våra grundläggande behov har ökat. Grundläggande behov som fri tillgång till sport, kultur och rekreation, prisvärda bostäder, tillgång till en oförorenad miljö av hög kvalitet och rätten till semester tas ifrån oss.

– Det kapitalistiska systemets propaganda förstärks och främjas genom utbildningssystem, kulturaktiviteter, massmedia, internet och sociala medier. Vi utstår också kampanjer finansierade av kapitalistiska ekonomiska intressen, som vill indoktrinera oss i det kapitalistiska systemets förfallna principer och ideal; så att viska tro att utnyttjandet av oss är naturligt; så att vi slutar kämpa för våra rättigheter, våra intressen och drömmar. Så att vi isolerar oss från kampen mot monopolets makt. Så att vi bara lär oss “historien” så som den borgerliga klassen och dess stat vill lära oss, samtidigt som de döljer eller snedvrider historien som skrivits med arbetarnas, folkens och ungdomens blod.

Ovanstående fakta är bara några av de konsekvenser som den antifolkliga politiken genomförd över hela Europa, har inneburit för våra liv. Denna politik har genomförts både i samband med kapitalismens senaste ekonomiska kris och i dagens förhållanden med instabil, långsam och svag kapitalistisk återhämtning och tillväxt.

Det här är följderna av den sammanhängande antifolkliga politiken som bär kapitalismens och imperialistiska föreningars som NATO och EU, borgerliga politiska partiers och deras ungdomsorganisationers underskrift. Denna politik stöds av de typiska liberala och socialdemokratiska partierna som spelar en ledande roll i borgerliga regeringar, liksom av de så kallade euroskeptiska krafterna (av vilka vissa står öppet långt till höger). Samma politik erbjuds också stöd från självbenämnda “vänster”-krafter från den så kallade Europeiska Vänsterpartiet, som fortfarande försöker övertyga ungdomen och folket med sina falska idéer om en “humanisering av kapitalismen”.

Den nationella ekonomiska utvecklingen och behoven hos varje huvudstadssektor inom kapitalet, men även konkurrensen mellan de borgerliga klasserna internationellt, ger avtryck i det politiska systemet, då den härskande klassen ständigt försöker organisera staten enligt nya villkor beroende på vilka behov kapitalet har.

Utvecklingen idag pekar på att vi står inför större hot än någonsin tidigare i våra liv.

– En hård konkurrens råder, med hjälp av både ekonomiska och militära medel, kämpas det om kontroll av rikedomsproducerande resurser och transportvägar för energi och råvaror. De flesta av de äldre mäktiga kapitalistiska staterna, inklusive USA, som förblir ledande kraft, fortsätter att förlora mark på den globala kapitalistiska marknaden, främst gentemot Kina. De olika konkurrerande kapitalistiska staternas och monopolens planer ställs mot varandra när var och en försöker förbättra sin egen “geostrategiska position” för sin egen nations borgerliga klass. Det är just denna tävling som har orsakat intensifieringen av imperialistiska ingripanden och lokala och regionala krigsutbrott och konflikter, som vi ser när det gäller till exempel Mellanöstern. Detta skapar nya faror för ett generaliserat imperialistiskt krig, samtidigt som det bevisar att krig är en fortsättning av politiken med militära medel.

– Nato, föreningen som i nästan 7 decennier utgjort den euro-atlantiska imperialismens väpnade hand, har forma USA: s ledande roll. Nato, som redan har dränkt tiotals nationer i blod med miljontals offer (avlidna, skadade, flyktingar), planerar nya imperialistiska insatser och krig, något som beskrivs i resolutionerna från det nyligen genomförda NATO-toppmötet. Utgifterna för Nato har ökat avsevärt och insatserna för NATO: s expansion på västra Balkan och andra delar av världen har intensifierats. Nato smider också planer tillsammans med EU, med målet att även ändra gränserna i Europa och östra Medelhavet. Nato och EU genomför militära insatser över hela världen och är involverade i krig och interventioner som de själva har orsakat, vilket har resulterat i stor blodsutgjutelse i många länder.

– EU, som är en avancerad form av kapitalistisk överstatlig samverkan, driver på för att genomföra anti-folkliga åtgärder och för att stärka euro-armén och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. EU genomför åtgärder för övervakning och begränsning av människors frihet och utnyttjar de ”undantagstillstånd” som borgerlighetens partier röstat igenom i parlamenten, samtidigt som det riktar sig mot människors rörlighet i EU-länder. Det imperialistiska EU sätter upp murar och elstängsel för att förhindra att flyktingar kommer in. EU stöder brottsliga nazistiska organisationer som tjänar den borgerliga klassens intressen och kriminaliserar samtidigt kommunistiska partier och symboler och åtalar unga kommunister och andra radikala ungdomar. Som den allians av kapitalister som EU är, bekämpar det arbetarnas rättigheter, och “anpassar” löner och hälso- och säkerhetsförhållanden till den minsta gemensamma nämnaren. Vidare använder den europeiska bourgeoisien EU för att öka exploatering, nationalism och rasism, för att vända Europas folk mot varandra, splittra oss och dölja vår egentliga gemensamma fiende. Vi hälsar den stora andel av ungdomen i Storbritannien och andra länder som stöder kampen för att lämna EU och bekämpa hela den borgerliga politiska makten. Vi står emot de imperialistiska krafterna i Bryssel och i Westminster användande av den irländska gränsen som ett förhandlingsverktyg och vi stöder Irlands återförening i folkets egen regi.

Vi stärker de kommunistiska ungdomsorganisationerna i Europa och vår gemensamma kamp

Unga män och kvinnor i Europa,

Vi uppmuntrar dig att mobilisera och organisera på era skolor, universitet, arbetsplatser och i era stadsdelar. Överallt där ungdomar kämpar för ett liv med rättigheter kommer de kommunistiska ungdomsorganisationerna att vara närvarande. Vi förbinder oss att erbjuda våra erfarenheter om kampens behov, för att skärpa dess medel och syften. Vi uppmanar dig också att gå med i våra led i kampen för ungdomars rättigheter och socialismen.

Under den föregående perioden stod våra organisationer i spetsen för hundratals strejker, mobiliseringar och sammankomster för att främja ungdomarnas och arbetarnas krav, i synnerhet inom sektorer där ungdomar finns koncentrerade. Vi strävar efter att organisera och politisera dessa mobiliseringar med ett klassperspektiv. Vi har lett flera kamper som krävt rätten till värdigt arbete och rättvisa rättigheter. Vi har bidragit till utvecklingen av skol- och studentkamper, där vi kämpat för den skola som skolelever förtjänar och emot nedskärningar och otillräckliga budgetar för utbildning och emot kommersialisering av utbildningen. Vi har stått i fronten för studenternas krav på universitet och tekniska utbildningsinstitutioner, så att ungdomen ska kunna utbildas och slutföra sina studier utan begränsningar. Vi kämpar för gratis offentlig högre utbildning, för avskaffande av studieavgifter – i de länderna där de finns – och för gratis boende för studenter. Vi driver på initiativ för fred och mot de imperialistiska krigen. Vi agiterar för våra länders ungdomar för kamp mot Nato och EU, vi kämpar för att lämna dessa föreningar och för att de ska gå i graven, liksom det system som de skyddar. Vi kämpar för att stänga USA:s , Nato:s och EU: s militärbaser som finns i många länder, inklusive våra egna länder, och mot kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Våra organisations militanta handlingar i vart och ett av våra länder var prövosten för den fortsatta utvecklingen av de kommunistiska ungdomsorganisationernas konvergerande kamp på europeisk nivå. Våra organisationer har gemensamt högtidlighållit 70-årsjubileet för folkens antifascistiska segerunder 2015, agerat i flykting- och invandrarfråganunder 2016, och uppmärksammat 100-årsdagen av den stora socialistiska revolutionen under 2017, liksom internationella dagen för solidaritet med det palestinska folketunder 2018. Detta har uppmärksammat genom våra webbsidor och tidningar. Vi har organiserat internationella ideologiska seminarier, mottagit och skickat delegationer, undertecknat gemensamma uttalanden och solidaritetsdeklarationer. Genom ett bättre och djupare samarbete kommer vi att stärka de kommunistiska ungdomsorganisationerna i Europas länder, vilket är en förutsättning för nya framsteg på alla kontinenter.

Slagordet “proletärer i alla länder förena er” är vägledande för alla våra organisationer och vi har stora strider framför oss:

De kommunistiska ungdomsorganisationerna över hela Europa kommer i framtiden ännu mer beslutsamt försvara ställningstagandet för socialismens nödvändighet och aktualitet, den socialistiska revolutionens nödvändighet och de vetenskapliga lagar som socialismen bygger på.

– Med det ideologiska och politiska arbetet som igångsatts, och som kommer stärkas av fortsatt diskussion, kommer vi att mer avgörande än tidigare försvara, den internationella kommunistiska rörelsens historia och värderingar, mot anti-kommunism och förtal mot socialismen; mot de attacker och förvrängningsförsök som borgerliga och opportunistiska krafter genomför. 200 år sedan Karl Marx födelse fortsätter vi ansträngningarna att studera och sprida hans briljanta verk bland ungdomen.

Med mobiliseringar över hela Europa förstärker vi våra organisationer och ungdomens samordnande kamp mot den imperialistiska konkurrensen och krigen. Vi välkomnar skärpningen av konfrontationen med de borgerliga klasserna och regeringarna i varje land och intensifieringen av kampen mot Nato och EU, mot deras militära baser och mot främjandet av nationalism och fascistiska idéer och organisationer. Våra organisationer står i framkant av Demokratiska Världsungdomsförbundets kamp mot imperialismen och för folkens fred.

– Vi kommer att fortsätta uttrycka kompakt solidaritet med folkens rättvisa kamp. Vi kommer ännu mer beslutsamt stödaalla de folk som kämpar och som utgör måltavlan för imperialisterna, som Kuba, Venezuela, Syrien, Ukraina, Cypern, Irak, Libyen, Västsahara, Jemen och självklart Palestina, särskilt efter USA:s ambassads provocerande beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

– Vi stärker kampen mot arbetslöshet, osäkra anställningar, för ökning av reallönerna, minskning av arbetsveckan och införandet av moderna rättigheter för unga arbetare. Vi tar kamp för allmän och fri utbildning till universitetsnivå, för att garantera ett bättre liv för ungdomar, där rättigheter som bostäder, hälsa, kultur och sport medges.

Inför EU-valet i maj 2019 står en viktig politisk kamp för de av våra organisationer ​​som kämpar inom EU:s påtvingade gränser. Vi uppmanar de unga männen och kvinnorna i arbetarklassen, de fattiga folklagren, att stödja de kommunistiska och arbetarpartierna som kämpar mot EU för att försvaga de styrkor som stöder EU och dess politik och för att stärka kampen för sina moderna rättigheter.

Socialismen är den enda hoppet för ungdomar

Unga män och kvinnor i Europa res er! Ingenting är över än!

Utnyttjande, arbetslöshet, fattigdom, förtryck, krig och tvångsutflyttning kan inte och kommer inte att bli vår framtid! Vi har hela vårt liv framför oss. Framtiden ligger i våra händer. Vi kan erövra den med vår kamp! Vi kan bygga en värld av verklig frihet, baserad på principerna om social rättvisa och fred. En värld där vi alla kommer att njuta av resultaten av vårt arbete och där vi ska få moderna rättigheter inom utbildning, arbete, kultur och sport. Denna värld är inte den historiskt föråldrade kapitalismen. Det är den nya världen – socialismen.

Vi lärs av vår historia! Med lärdomar från de stora revolutionerna och upproren, arbetarklassens stora mobiliseringar och konflikter mot kapitalisterna, med framsteg och bakslag, vet vi att den hittillsvarande historien, alltsedan dess uppdelning i klasser, är historien omklasskamp.

Historien tar inte slut i och med detta aggressiva, kriminella och omänskliga system. De stora revolutionerna och upproren, arbetarklassens stora mobiliseringar och sammandrabbningar mot kapitalisterna visar vägen för världens ljusa framtid. Ungdomen kan spela en viktig roll i sociala och politiska kamper, om den stöder arbetarklassens kamp och erkänner sin roll som förtrupp och som stigande social makt, som en klass som kämpar för erövring av den politiska makten.

För framtiden tillhör socialismen

Vi kommer att segra!

De europeiska kommunistorganisationerna som underskriver uttalandet:

 1. Österrikes Kommunistiska Ungdom, KJOe
 2. Kommunistiska Ungdomsförbundet Britannien, YCL Britain
 3. Ungsocialisterna av Kroatiens Socialistiska Arbetarparti
 4. Kommunistiska Ungdomsföreningen, KSM – Tjeckien
 5. Kommunistisk Ungdom – Danmark
 6. Finlands Kommunistiska Arbetarpartis ungdom
 7. Tyska Socialistiska Arbetarungdomen, SDAJ
 8. Greklands kommunistiska Ungdom, KNE
 9. Connollys Ungdomsrörelse,CYM – Irland
 10. Kommunistisk Ungdomsfront, FGC – Italy
 11. Lettlands Socialistiska Arbetarpartis Ungdom
 12. Unga Kommunisters Rörelse, CJB – Nederländerna
 13. Polens Kommunistiska Partis Ungdom
 14. Socialistiska Ungdomsföreningen, UTS – Rumänien
 15. Ryska Federationens Leninistiska Kommunistiska Ungdom, LKSM RF
 16. Revolutionära Kommunistiska Föreningen (Bolsjevikerna), RKSM(b) – Russia
 17. Jugoslaviens Kommunistiska Ungdomsförbund, SKOJ – Serbien
 18. Kollektiv av Ungkommunister, CJC – Spain
 19. Spaniens Kommunistiska Ungdom, UJCE
 20. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, SKU
 21. Turkiets Kommunistiska Ungdom, TKG
Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.