Stadgar

(Stadgarna antogs på den 39:e kongressen den 29 augusti 2021.)

 

§ 1. MÅLSÄTTNING

Mom. 1.

Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, S.K.U., är en del av den Svenska kommunistiska ungdomsrörelsen. S.K.U:s uppgifter är att:

-Organisera ungdomar i förbundet, tillhandahålla utbildning i Marxism-Leninismen.

-Bedriva politisk aktivism för stärkandet av den kommunistiska rörelsen.

-Höja klassmedvetenheten hos ungdomar i samhället.

-Utöka ungdomars deltagande i kampen för störtandet av kapitalismen och genom proletariatets diktatur införa, först, socialismen och, sedan, kommunismen.

Mom. 2.

S.K.U. har i gemensamt intresse med hela världens ungdom att kämpa för kommunismen, och stöttar den kampen var den än må uppstå, i en internationell solidarisk kamp mot kapitalismen och imperialismen. S.K.U. strävar även efter att övervinna splittringen inom den svenska kommunistiska rörelsen genom att driva bort reaktionära och kontrarevolutionära element för att driva den svenska kommunistiska rörelsen framåt med största möjliga effekt.

Mom. 3.

S.K.U. har sina rötter i den revolutionära delen av den svenska arbetarrörelsen. Vi vill utveckla denna rörelse genom att fostra ungdomar till utbildade och kämpande kommunister. Genom S.K.U. ska ungdomar inse behovet av deras deltagande i kampen för kommunismen samt få den politiska kunskap de behöver för att kunna påbörja denna kamp.

Mom. 4.

S.K.U. förbinder kampen att lösa ungdomens omedelbara problem; bland vilka jämlikhet, jämställdhet och kamratskap mellan kön, genus, etnicitet och funktionsvariation samt miljö och klimatfrågor finns. Med kampen att avskaffa det kapitalistiska samhället, och med det kapitalismen, för att, genom proletariatets diktatur och socialismen, kunna omvandla samhället till ett kommunistiskt sådant.

Mom. 5.

S.K.U:s ideologiska grundval är marxism-leninismen. S.K.U. tillämpar Marxism-Leninismen som ett redskap för konkret analys av konkreta förhållanden. Förbundets ideologi skall tillämpas och anpassas efter aktuella materiella förhållanden så att förbundet kan bedriva en så effektiv politik som möjligt.

Mom. 6.

S.K.U. verkar för bekämpandet och avskaffandet av imperialismen, kapitalismens högsta stadium, då detta är ett medel för att förtrycka, plundra och utsuga världens arbetande folk. Förbundet förhåller sig därmed till anti-imperialismen som ett verktyg för att analysera kapitalexport, krig och interventionism gentemot världens arbetande folk.

Mom. 7.

S.K.U. kämpar för att bevara miljön och motverka klimatförändring. Just nu befinner vi oss i en klimatkris. Denna kris har skapats av kapitalismens strävan efter ökade vinster bl.a genom ökad produktion samt resurs extraktion av jordens tillgångar. Problemen klimatförändringen medför är enorma; det sjätte massutdöendet, ökade havsnivåer, ökenutbredning, varmare klimat för att bara nämna några problem. Kapitalismens hunger står till motsättning till folket och vår planet. Enda sättet att lösa denna klimatkris är med socialismen. Det är socialism eller utrotning.

Mom. 8.

S.K.U kämpar mot:

– Rasism.

– HBTQIA+fobi.

– Antisemitism.

– Islamofobi.

– Sexism och patriarkatet.

– Funkofobi.

Dessa uttryck har utnyttjats på olika sätt av reaktionära krafter men har alla gemensamt att de hämmar progressiva rörelser. I dagens politiska klimat används de av kapitalistiska krafter för att försvaga anti-kapitalistiska krafter och ska därför inte tolereras i partier och förbund som bedriver kommunistisk politik. Förekomsten av diskriminering är inte begränsade till kapitalismen som epok men kan inte lösas utan kapitalismens avskaffande.

Mom. 9.

S.K.U. är del av den internationella kvinnokampen. Under kapitalism blir kvinnans arbetskraft dubbelt utnyttjad, dels på arbetsplatsen men också i hemmet, kvinnokroppen blir objektifierad och kommersialiseras. Kapitalism förutsätter även patriarkatet. Kvinnornas frigörelse är folkets frigörelse, ingen klasskamp utan kvinnokamp och ingen kvinnokamp utan klasskamp

 

§ 2. MEDLEMSKAP

Mom. 1.

Omröstning om medlemskap kan endast ske efter att aspiranten har deltagit på minst 3 förbundsaktiviteter (studiecirklar, demonstrationer, öppna möten, etc.).

En enskild medlem kan utses till att ta kontakt med en aspirant som har uppvisat engagemang/entusiasm genom att ha deltagit på aktiviteter, eller varit i kontakt med förbundet och dess medlemmar under en period, men som själv inte frågat om medlemskap. Detta i syftet att motivera aspiranten att engagera sig ytterligare med förbundet genom exempelvis lättare diskussioner kring utvalda socialistiska texter i hoppet om att de ansöker om inträde.

Inröstning av nya medlemmar sker vid grundorganisationens medlemsmöte eller, om grundorganisation ännu ej existerar, vid möte med centralorganisationen.

Mom. 2.

Alla medlemmar har samma rätt:

-att på sin grundorganisations möten framföra sin åsikt, ställa förslag och medverka i beslut rörande alla de områden som förbundets verksamhet omfattar.

-att på sin grundorganisations möten och till övriga förbundsorgan rikta kritik mot varje medlems och förbundsorgans verksamhet.

-att av överordnat förbundsorgan erhålla svar eller beslut om de förslag eller frågor som medlem ställt dem.

-att kunna föreslås eller väljas till alla uppdrag inom förbundet.

-att erhålla skolning i Marxism-Leninismens teori.

Mom. 3.

Alla medlemmar är skyldiga:

-att efter förmåga och möjlighet deltaga i förbundets verksamhet.

-att efter förmåga och möjlighet deltaga i skolningen i Marxism-Leninismens teori.

-att slå vakt om förbundets ideologiska och organisatoriska enhet.

-att iaktta omdöme och ärlighet vid förtroendeuppdrag samt vid handhavande av kassamedel i såväl förbundet som i massorganisationerna.

-att betala medlemsavgift under årets första kvartal (Om inte annat har beslutats efter överensstämmelse med centralorganisationen).

-att uppträda kamratligt i all sin verksamhet. (Det kamratliga begreppet innebär härmed även att ingen diskriminering skall ske på grund av kön, genus, sexualitet, etnicitet och funktionsvariation. Att agera HBTQIA+fobiskt, sexistiskt, funkofobiskt och/eller rasistiskt tolereras inte av S.K.U.)

-att lämna rapport till grundorganisationen om allt som rör förbundet och dess verksamhet.

-att meddela om medlemskap i ytterligare föreningar och organisation.

Mom. 4.

Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadgar och program. Nya medlemmar ska betala in medlemsavgiften senast 1 månad efter inval i förbundet. Medlemsavgiften regleras efter inkomst.

Mom. 5.

Varning, eller i allvarligare fall uteslutning eller avstängning, kan vidtas mot medlem som

-bedriver handlingar som strider mot förbundets program och stadgar.

-förhåller sig vårdslös till sina uppgifter eller försummar medlemsskyldigheter.

-utan godtagbar anledning lämnar sina medlemsavgifter obetalda.

Beslut i sådan fråga fattas av organisationens medlemsmöte där även berörd medlem har rätt att bli kallad. Medlem har rätt att på mötet framföra motiven för sitt handlande och har rätt att bli kamratligt och korrekt behandlad.

 

§ 3. ORGANISATORISK UPPBYGGNAD

Mom. 1.

S.K.U. är ungdomsförbund till Sveriges Kommunistiska Parti och bedriver ett aktivt samarbete med partiet.

Mom. 2.

Förbundets medlemmar ska tillhöra en grundorganisation. Där grundorganisation inte finns är medlemmar direktanslutna till centralorganisationen.

Mom. 3.

Förbundets grundorganisationer utgörs av kommunistiska ungdomsföreningar. Dessa organiserar ungkommunister tillhörande ett geografiskt område, en arbetsplats, en skola eller om speciella skäl finns en yrkesgrupp.

Mom. 4.

Förbundets grundorganisationer inom ett större geografiskt område kan sammanföras till ett distrikt. Distriktens antal och omfattning fastställs av förbundsstyrelsen.

 

§ 4. ORGANISATIONSPRINCIPER

Förbundet verkar i enlighet med den demokratiska centralismens principer, så att alla förbundets medlemmar och organ samordnar sina aktiviteter för förverkligande av förbundets program, stadgar och beslut. Den demokratiska centralismen innebär:

-att ledande organ i förbundet utses genom val på så sätt att förenings-styrelse och revisorer väljs på årsmötet, distriktens styrelse och revisorer på årskonferens, förbundsstyrelse och revisionskommitté av förbundets kongress.

-att alla styrelser i förbundet själva konstituerar sig.

-att alla förbundets organ har rapporteringsskyldighet till högre organ och till dem som valt dem.

-att varje medlem och varje organ i förbundet är skyldiga att följa förbundets program och beslut. Detta är en förutsättning för förbundets politiska enhet.

-att ledande organs beslut är bindande för lägre.

-att alla beslut föregås av kollektiv behandling som eftersträvar enhälliga beslut i de organ de berör och att besluten fattas med enkel majoritet.

-att förbundets inre demokrati, som rätt fattad och förverkligad möjliggör en medveten disciplin, förutsätter en långt utvecklad kritik och självkritik i avsikt att undanröja fel och brister i förbundets verksamhet.

-att iakttagande av förbundets organisationsprinciper är ett villkor för förbundsorganens och de enskilda medlemmarnas framgångsrika arbete och utveckling.

 

§ 5. GRUNDORGANISATIONER

Mom. 1.

Förbundets grundorganisationer utgörs av kommunistiska ungdomsföreningar som bildas av minst tre medlemmar tillhörande ett geografiskt område. En arbetsplats en skola eller om speciella skäl föreligger en yrkesgrupp.

Mom. 2.

Inval av kommunistiska ungdomsföreningar görs av distriktsstyrelsen i samråd med förbundsstyrelsen.

Mom. 3.

Den kommunistiska ungdomsföreningens uppgift är att inom sitt område leda och organisera föreningens verksamhet i enlighet med program, stadgar samt beslut fattade av kongress och förbundsstyrelse.

Mom. 4.

Föreningens verksamhet behandlas på regelbundet återkommande medlemsmöten, som mellan årsmöten är förbundets högsta beslutande organ.

Mom. 5.

Föreningen håller ett årsmöte som kommer att kallas årskonferens. På årskonferensen behandlas den gångna verksamheten, kassaberättelse, revisionsberättelse, frågan om ansvarsfrihet och en arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Mom. 6.

Föreningens årsmöte väljer styrelse bestående av minst tre personer, samt minst två revisorer.

Mom. 7.

Styrelsen leder och är ansvarig för föreningens verksamhet inom alla områden. Styrelsen väljer inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser och leder även eventuella utskott och kommittéer. Styrelsen sammankallas av ordförande eller av vice ordförande eller om minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Mom. 8.

Föreningens styrelse är skyldig att regelbundet rapportera om verksamheten till förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen.

Mom, 9.

En förening kan inte upplösas eller utträda ur förbundet om minst tre medlemmar röstar emot. Vid beslut om upplösning eller uteslutning av en förening tillfaller samtliga tillgångar förbundet.

Mom. 10.

Om distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen finner att en förening bedriver verksamhet som strider mot förbundets program och stadgar har revisionskommittén att behandla frågan genom överläggningar med föreningens styrelse samt med berörda förbundsorgan.

 

§ 6. DISTRIKTSORGANISATION

Mom. 1.

Föreningar inom ett större geografiskt område tillhör ett distrikt. Distriktens geografiska omfattning beslutas av förbundsstyrelsen.

Mom. 2.

Det kommunistiska ungdomsdistriktet högsta beslutande organ är årskonferensen. Årskonferensen består av ombud från varje förening. Distriktsstyrelsen ska sända kallelse till årskonferensen minst två månader före årskonferensen.

Mom. 3.

Representationsordningen är sådan att varje kommunistisk ungdomsförening har att utse ett ombud per påbörjat x-tal medlemmar räknat efter medlemsantalet tre månader före konferensen. Siffran x fastställs av distriktsstyrelsen, ombudens fullmakter granskas och godkänns av revisionskommittén. Ombud ska utses av medlemsmöte.

Mom. 4.

Årskonferensen ska behandla distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, samt en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Mom. 5.

Årskonferensen väljer i skilda val distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter, erforderligt antal suppleanter samt revisionskommitté bestående av minst tre ledamöter.

Mom. 6.

Alla godkända ombud på konferensen och distriktsstyrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Dessutom har förbundsstyrelsens representant och revisionskommittén yttrande- och förslagsrätt. Distriktsstyrelseledamot har dock ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

Mom. 7.

Distriktsstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar föreningarnas verksamhet inom sitt område i enlighet med program, stadgar och fattade beslut. Distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör samt utser erforderliga utskott.

Mom. 8.

Distriktsstyrelsen har att två gånger om året infordra rapporter från föreningarna om deras medlemsantal och verksamhet. Distriktsstyrelsen är skyldig att regelbundet rapportera till förbundsstyrelsen om medlemsantal och verksamhet inom distriktet.

Mom. 9.

Distriktets revisionskommitté ska kontrollera distriktsorganisationens verksamhet och räkenskaper samt på begäran eller på eget initiativ avge utlåtande till distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Kommittén avger även revisionsberättelse till distriktets årskonferens.

 

§ 7. FÖRBUNDSSTYRELSEN

Mom.1.

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta organ mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen har till uppgift att följa den politiska utvecklingen och i enlighet med kongressens beslut leda förbundets politiska och organisatoriska verksamhet.

Mom. 2.

Förbundsstyrelsen utser inom sig ordförande och övriga medlemmar i ett arbetsutskott. Arbetsutskottet leder förbundets dagliga arbete.

Mom. 3.

Förbundsstyrelsen har att kontinuerligt infordra rapporter från distrikt och föreningar om deras medlemsantal och verksamhet.

 

§ 8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Mom. 1.

På alla nivåer i förbundet föregås alla viktiga beslut av kollektiv behandling som eftersträvar enhälliga beslut. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal i fråga som inte gäller personval har sittande ordförande utslagsröst.

Mom. 2.

Vid personval ska sluten omröstning ske om någon röstberättigad deltagare på mötet begär det. För att bli vald fordras en röst mer än hälften av rösterna pa mötet. Om detta röstetal inte uppnås av tillräckligt antal kandidater ska omval ske bland dem som ej uppnått röstetalet. I omvalet deltar endast dubbelt så många kandidater som ska väljas. Vid lika röstetal företas lottning.

Mom. 3.

Medlemsavgiftens storlek fastställs av förbundsstyrelsen. Avgiften tillfaller förbundet centralt.

 

§ 9. STADGEÄNDRING

Ändringar i interimstadgar kan göras av S.K.U:s interimsstyrelse. För ändringar i stadgan fordras två tredjedelar av rösterna på styrelsemötet.

 

§ 10. UPPLÖSNING

För att upplösa S.K.U. fordras beslut på kongress med minst fyra femtedelar av rösterna. Vid upplösningen beslutar kongressen vilka ändamål S.K.U:s tillgångar ska användas till.

Dela detta: