Handlingsprogram

Det nuvarande handlingsprogrammet antogs på Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbunds 39:e kongress 29 augusti 2021. Den bygger vidare på SKUs handlingsprogram med parollen “För ungdomens demokratiska rättigheter” som antogs 4-5 mars 2006. I programmet visar vi att framsteg för ungdomens rättigheter endast kan nås i gemensam kamp mot monopolen och högerkrafterna. SKU försöker i programmet ta fram de viktigaste kampkraven för ungdomen att driva idag. ”För ungdomens demokratiska rättigheter” har som ambition att stimulera ungdomen till handling för bland annat freden, rättvisa, arbete åt alla, rätt till utbildning, en bättre miljö, mer makt åt ungdomen och internationell solidaritet. Till detta program antogs två nya tillsatser som är relevanta frågor för den svenska ungdomen idag. Tillsatserna gäller ungdomens rätt till trygga arbetsvillkor och feminismen. Vi vet att framgångar endast kan nås genom ungdomens gemensamma kamp.

 

Handlingsprogram

För ungdomens demokratiska rättigheter

SKUs målsättning skiljer sig inte från vad ungdomar i allmänhet önskar och strävar efter. Vi har alla stora drömmar och förhoppningar.

Vi vill leva utan ångest, oro och krigsfara. Vi önskar en meningsfull utbildning och ett säkert jobb när vi är klara med skolan. Vi vill att arbetet skall ge oss en inkomst som det går att leva på. Vi vill att skolan skall behandla alla rättvist. När vi flyttar hemifrån vill vi vara garanterade en dräglig bostad. Vi önskar att leva i en frisk miljö och själva vara friska. Vi vill vara fria, ha rätt att uttrycka vår mening, få ansvar och förtroende. Vi önskar att samhället ska ha behov av oss och våra insatser.

Allt detta hör till vår strävan och önskningar i en tid då allt detta hotas. SKU är en organiserad kraft som kämpar för dessa mål.

Sverige är ett mycket rikt land. Det finns en högt utvecklad industri och kunniga och utbildade människor. Alla de som arbetar bidrar till att det produceras stora rikedomar. Det har aldrig någonsin tidigare funnits så stora rikedomar i Sverige som nu. Och utvecklingen går vidare. Kort sagt, det finns bättre förutsättningar än någonsin för att börja förverkliga ungdomens strävanden och önskningar.

 

Vilka är det som har makten?

De som har makten i samhället förvägrar hundratusentals människor arbete och en ordentlig utbildning. Levnadsstandarden sjunker för de flesta. De som har makten skär ned resurserna till skolan och den sociala omsorgen. Ungdomen utestängs från möjligheter att påverka samhället.

De stora rikedomar som människor skapar på fabriker, verkstäder, sjukhus, kontor, inom barnomsorg m.m. fördelas orättvist. De redan rikare blir allt rikare medan de redan fattiga blir allt fattigare. De rika – de som äger företag med stora summor aktiekapital försvarar sin egendom och strävar efter mer rikedom och makt. Rikedomarna använder de för att påverka regeringens politik och människornas tänkande. Det är helt enkelt dessa – den här lilla gruppen som har makten i samhället – som förhindrar att de stora rikedomar som de arbetande människorna skapat används för att utveckla samhället i den riktning som arbetarna och ungdomen vill. Det är de makthavande som bär skulden till att möjligheterna till ett bra och tillfredsställande liv för alla Sveriges ungdomar idag inte är verklighet.

 

Makten i Sverige tillhör inte vare sig arbetare eller ungdomar. Om det vore på det sättet skulle inte samhället se ut som det gör. Då skulle inte samhällets rikedomar fördelas på ett sådant sätt att skolor skär ner, arbetslösheten stiger och den sociala tryggheten försvinner. Men om inte de som arbetar eller ungdomen har makten vem är det då som har den? De som bestämmer är naturligtvis de grupper som har intresse av att samhället ser ut som det gör och utvecklas som det gör just nu. Vi vet att dessa grupper inte är så stora. De flesta människor i samhället drabbas negativt av den nuvarande samhällsutvecklingen.

De som bestämmer samhällets utveckling är inte folket via riksdagen som man får lära sig i skolan, utan en liten grupp ägare och chefer i Sveriges största företag. Denna lilla grupp använder sina stora rikedomar och sin kontroll över produktionen i landet för att styra utvecklingen. Den styrs naturligtvis på ett sådant sätt att den egna gruppen gynnas mest.

Av denna lilla grupp mycket stora företag som betyder mest för det svenska samhället och produktionen är i monopolställning. De har monopol därför att de är dominerade inom sina respektive produktionsgrenar. De människor som äger och styr dessa monopol, de största aktieägarna och de ledande direktörerna, kallas monopolborgerskapet.

 

Det är monopolborgerskapet som har makten i det svenska samhället och det är monopolborgerskapet som är ungdomens främsta motståndare. De som har makten i samhället är alltså inte en anonym massa som vi ungdomar inte kan komma åt. Det rör sig om högst konkreta människor – vi känner till deras namn (Stenbeck, Wallenberg och så vidare). Dessa monopolherrar styr utvecklingen via organisationer och politiska partier som förverkligar deras vilja. De har stort inflytande över den statliga byråkratin och oftast vågar inte regeringen vidta några som helst viktiga åtgärder utan att först fråga dessa monopolherrar. De organisationer och politiker som går i monopolens ledband är inte okända. Svenskt näringsliv och till exempel Moderata Samlingspartiet är direkta representanter för monopolborgerskapet.

 

Men monopolborgerskapets makt och styrka sträcker sig längre än så. De utövar sitt inflytande via massmedia. Det råder press- och tryckfrihet endast för de som har tillräckligt med pengar. En stor del av Sveriges dagstidningar är privatägda och för ut ett borgerligt tänkande. Redan i skolan påverkas barn och ungdomar att tänka i bestämda banor. Nästan alla skolböcker är utgivna av privata förlag som för ut samma borgerliga tänkande. Monopolen har oerhörda ekonomiska resurser för att genom Bonniers och andra närliggande organisationer, föra ut sådan information som gynnar deras egna intressen. De satsar miljarder på heltidsanställda skolinformatörer, betalda flygbladsutdelare och mängder av material. De har till och med särskilda anställda som har till uppgift att förse riksdagsmännen med tillrättalagd information. De utövar sitt inflyttande genom övriga borgerliga partier, ungdomsorganisationer och till och med det socialdemokratiska partiet. Viktiga delar av den socialdemokratiska politiken som till exempel den ekonomiska politiken gynnar direkt monopolen. Monopolens makt sträcker sig långt utanför ländernas gränser, den är internationell. Det svenska monopolkapitalet är verksamt i hela den kapitalistiska delen av världen samtidigt som utländskt monopolkapital också finns i Sverige. Det stadium i kapitalismens utveckling då monopolkapitalet dominerar, har makten, kallas monopolkapitalism eller imperialism.

 

Monopolens politik

En del av monopolborgerskapet och dess politiker satsar på att skaffa sig militär överlägsenhet. Varje år läggs miljontals kronor på militära medel. Man är beredd att trampa på alla arbetande människor för att säkra fortsatt höga vinster och makten i samhället.

På samhällets alla områden genomför monopolen ett omfattande angrepp mot ungdomens sociala, demokratiska, och fredsintressen. Inom politiken, vetenskapen och spridandet av idéer utvecklar man ett angrepp mot framsteg i samhället, mot de arbetande människorna och mot ungdomen.

Detta är inte bara en förstärkning av de angrepp som de härskande tidigare genomfört mot ungdomen och de arbetande. De som har makten vill ha en vändning till höger i politiken och vrida historiens hjul tillbaka. Man försöker få ungdomen att kritiklöst följa denna politik, krossa ungdomens mod och framåtanda.

 

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund är en del av motståndsrörelsen mot högerkrafterna och monopolborgerskapets politik. SKU är en demokratisk, revolutionär organisation, bestående av fredsälskande ungdomar, som ser att samhället måste förändras. Som ungdomsorganisation är ungdomen vår huvudsakliga målgrupp och vi kämpar i huvudsak för ungdomens rättigheter. I kampen för ungdomens demokratiska rättigheter kämpar vi i huvudsak för:

 

Rätt till demokratisk utbildning

Vi vill skapa en skola för alla – där alla ges samma förutsättningar och möjligheter till en bra utbildning. Skolan ska vila på en demokratisk, vetenskaplig värdegrund, där alla elever värderas lika oavsett etnisk-, kulturell- eller klassbakgrund.

Vi kräver att ungdomen skall få kunskap om den verklighet vi lever i. Mycket av den kristna traditionen och västerländska humanismen har bestått och består av utsugning och förtryck av de fattiga länderna, liksom fördomar mot andra religioner och kulturer genom att framställa den västerländska kulturen och styrelseskicket som överlägset andra kulturer.

Skall orättvisor och diskriminering i skolan kunna stoppas måste undervisningen utgå från det faktum att Sverige är ett klassamhälle. Försöker man dölja detta faktum kan aldrig problemen som finns i den svenska skolan lösas.

Skolan har under de senaste årtionden präglats av ”omorganiseringar” och dessa har påståtts vara för att vi skall få en bättre skola. Verkligheten har visat att skolan istället för förbättringar har drabbats av nedskärningar och privatiseringar och trots alla vackra ord om att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov så har det inte blivit bättre.

 

Idag så har levnadsomkostnaderna i samhället ökat i snabbare takt än löner och studiebidrag. Den studerande ungdomens ekonomiska situation är idag sämre än den var för 20 år sedan. Fast man har tagit studielån för att klara sina utgifter så är det just att det räcker till mat och hyra. Dessa lån tvingas man i sin tur sedan att dras med i många år efter att studierna avslutats. Studier är en investering för samhället och skall jämställas med arbetet ute i produktionen, därför kräver vi en studielön från och med det första gymnasieåret. Vi säger även nej till privata skolor och vi kräver att lärare med behörighet skall vara ett obligatorium i skolan. Vi motsäger oss privata skolor för att de leder till ökad segregation och klasskillnader.

 

Stoppa nedskärningarna – satsa på skolan!

Studielön, från och med det första gymnasieåret!

Nej till privata skolor!

Vi kräver behöriga lärare i skolan!

 

Rätt till arbete

Ett meningsfullt arbete är en mänsklig rättighet och måste garanteras varje ung människa. Idag står omkring en miljon människor utanför arbetsmarknaden i Sverige och det är framförallt ungdomar som drabbas eftersom arbetserfarenhet blir ett allt tydligare krav i anställnings annonser. Den förda politiken med generös företagsbeskattning och privatisering av tidigare samhällsägd verksamhet har bidragit till färre arbetstillfällen. Vi har i Sverige i årtionden arbetat 8 timmar om dagen, men samtidigt har ny teknik utvecklats och produktionshastigheten har därmed stigit enormt. Det finns idag all anledning att sänka arbetstiden. Det skulle skapa fler arbetstillfällen, samtidigt som ungdomen och det arbetande folket skulle få mer fritid och en högre livskvalitet. De ungdomar som idag lyckas ta sig ut i arbetslivet får ofta starta med en lägre lön än sina äldre kollegor trots att de utför samma arbete. Lönen ungdomar får när de startar sitt arbetsliv är ofta en form av minimilön som knappt går att leva på. I takt med att allt i samhället blir dyrare så måste också lönerna kraftigt höjas, speciellt för alla underbetalda ungdomar.

Det finns idag ungdomar som spenderat flera år på en viss utbildning men efter utbildningens slut inte får jobb på sin ort eller ett arbete som passar den utbildning de har. Ungdomen måste garanteras arbete på sin hemort.

 

Vi motsätter oss även låglönearbeten, likt USA-modellen ”minimum wage” samt alla inskränkningar i A-kassan.

 

Arbete åt alla!

35 timmars arbetsvecka – med siktet inställt på 6 timmars arbetsdag!

Lika lön för lika arbete – nej till ungdomslöner!

Ungdomen måste garanteras arbete på sin hemort!

 

Rätt till trygga arbetsvillkor

Ungdomar ska ha rätt till trygga anställningar och arbetsvillkor i motsats till vad gig-ekonomin har att erbjuda. Gig-företagen utnyttjar unga arbetare genom att erbjuda dem “friheten” att jobba när de vill i utbyte mot att slippa behöva anställa dem och ta arbetsmiljöansvar när olyckor sker på jobbet. Majoriteten av dessa gig-jobb befolkas av unga invandrare som accepterar sämre arbetsvillkor utan kollektivavtal och med försörjningslöner i hoppet om att kunna etablera sig i Sverige. Detta i sin tur drabbar andra unga arbetare då kapitalisterna inser att de kan ytterligare skära ned och outsourca arbete till gig-arbetare, vilket endast försvårar alla ungdomars möjligheter att skaffa fasta jobb och kunna ordentligt försörja sig själva samtidigt som kapitalisterna kan suga ut mer profiter från ungas arbete. En ytterligare effekt av detta är att gig-jobben slår en kil mellan ungdomen då de inneboende problemen hos gig-ekonomin riktas bort från dess källa och istället ger upphov till rasistiska och invandrarfientliga attityder inom den svenska ungdomen som utnyttjas av rasistiska och fascistiska partier och organisationer. Vidare visar empirisk forskning att det finns tydliga relationer mellan den ökande osäkerheten i anställningsformen och den mer utbredda psykiska ohälsan hos unga. Gig-ekonomi är ett steg i motsatt riktning till att lösa problem med ungdomars hälsa och är därför ett ekonomiskt inskränkande av de mänskliga rättigheter alla ungdomar måste ha full tillgång till: en dräglig tillvaro. Medan ungdomen strävar efter anställningstrygghet och förutsägbarhet för att kunna bygga deras liv, erbjuds de istället nolltidskontrakt, obefintlig uppsägningstid, “flexibla” arbetstider och löner som knappt går att leva på. SKU ser gig-ekonomin som det senaste fenomenet uppfunnet av nyliberalismen för att ytterligare erodera 100 år av arbetarklassens landvinningar. 

 

Nej till gig-arbete! 

Alla förtjänar fasta anställningar! 

Alla förtjänar trygga arbetsvillkor!

 

Rätt till bostad

En bra och billig bostad är en mänsklig rättighet. Den är för ungdomen en förutsättning för en självständig tillvaro. Bostadsbristen för ungdomar är alarmerande hög. Allt fler ungdomar tvingas mot sin vilja bo kvar i föräldrahemmet, bo med kompisar eller ta otrygga andra och tredjehands kontrakt på lägenheter. Ungdomar föredrar främst hyresrätter, på grund av att man är i en period i livet då saker snabbt kan förändras med bostadsförhållanden.

För att tillgodose ungdomens behov av bostad så krävs det att man bygger nya lägenheter och det finns ingen anledning att vänta. Det är staten och kommunens ansvar att se till att det finns bostäder på orten. Istället för att ta sitt ansvar säljer man i dag ut kommunala lägenheter till vinstdrivande privata företag, vi kräver att man satsar på allmännyttan, det är stat och kommun som ska sköta bostäderna, pengar ska inte tjänas på ungdomars bostadsbehov. Det är staten och kommunernas ansvar att se till att det införs bostadsköer på de orter där det ännu inte finns, så att de bostäder som finns fördelas rättvist och inte utifrån ungdomarnas ekonomiska eller etniska bakgrund.

 

Bostad – en mänsklig rättighet!

Bygg bort bostadsbristen!

Sälj inte ut – bygg ut allmännyttan!

Inför kommunala eller regionala bostadsförmedlingar där detta saknas!

 

Rätt till en meningsfull fritid

Ungdomen måste ges mycket större möjligheter till en rik och varierande fritid och kultur. Fritisgårdar läggs ner på löpande band, och de få som finns kvar inriktar sig framförallt till ungdomar i högstadieålder. Ungdomar i gymnasieålder erbjuds få alternativ för att kunna tillförskaffa sig en meningsfull fritid. Den kultur som växer sig allt starkare, som förhärligar våld, krig och brottslighet genom film, data och tv-spel måste bekämpas. Istället måste ungdomshus, musik och annan kulturverksamhet få ökade ekonomiska medel. Idrottsrörelsen måste få mer pengar för att kunna erbjuda idrott åt alla ungdomar. De allt mer minskade ekonomiska bidragen leder till att dagens idrottstänkande fokuseras allt för mycket på elitsatsning och följden av detta är att en utsortering sker redan vid tidig ålder. Klubbar för ungdomar som väljer att börja idrotta i tonåren blir allt mer sällsynta. Idrotten måste till största del omfattas av glädje och en känsla av att man har roligt. Idag så kväver, allt för ofta, prestationsångesten och känslan av otillräcklighet mångas lust och vilja till idrottsutövande.

 

Vi kräver:

Fler och bättre fritidsgårdar/ungdomshus!

Mer av folkets satsade spelpengar till ungdomsidrotten!

 

Rätt till inflytande

Ungdomen måste få ett ökat inflytande i hela samhället. Ungdomen och ungdomsorganisationerna ska delta i beslutsprocessen. Det gäller till exempel i skolan. Ingen vet bättre än eleverna själva vad som behövs förbättras i skolan. Ute i produktionen och samhället får ungdomar sällan gehör för sina krav och idéer.

En del kommuner har infört ”ungdomsfullmäktige” där ungdomar själva får diskutera kommunens utveckling och framtid. Detta ser vi positivt på och kräver att fler kommuner ska följa upp, med ett ungdomsfullmäktige i varje kommun.

 

Vi kräver:

Ökat inflytande för elevråden, ungdomsråden och ungdomsfullmäktige!

Ungdomsfullmäktige i alla kommuner!

 

Rätt till ett liv i fred

Ungdomen måste garanteras rätt till ett liv i fred. Krig kan snabbt rasera alla övriga rättigheter som ungdomen tillkämpat sig. Sveriges utrikespolitik måste inriktas på fred och vänskap mellan folken. Den neutralitetspolitik som Sverige tidigare gjort sig känd för måste förvandlas till en aktiv fredspolitik. Sverige ska aktivt bekämpa de planer som finns på att skapa en gemensam EU armé. En armé där bland annat ungdomar kommer att skickas ut i strid mot andra, i ett syfte som endast är till för att försvara kapitalisterna, monopolborgerskapet och dess privilegier och intressen. Av samma anledning motsätter vi oss även ett svenskt medlemskap i NATO.

 

Nej till EU armén!

Nej till NATO!

 

Internationell solidaritet

Kapitalismens världspolitik resulterar i katastrofala situationer för tredje världens befolkning. Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än en dollar om dagen, var tredje och en halv sekund dör en person av svält; den stora majoriteten av dessa är barn. Mer än en miljard människor har inte tillgång till tillförlitliga källor av dricksvatten. Bland dem dör varje år fem miljoner människor, mestadels barn, på grund av sjukdomar som är direkt kopplade till bristen på vatten. Samtidigt så blir tredjevärldens länder tvungna att satsa sina få pengar på att betala tillbaka skulder till världens rika länder, däribland Sverige.

Rätten till en god hälsa är en mänsklig rättighet. Ändå lever miljontals ungdomar i framförallt Afrika med AIDS och saknar all form av nödvändig vård. Sverige måste öka påtryckningarna på FN och världshälsoorganisationen att kraftiga satsningar ska göras på ungdomens hälsa i tredjevärlden.

 

Ja till internationell solidaritet!

Total avskrivning av tredje världens skulder!

 

Mot rasism och invandrarfientlighet

I takt med att den ekonomiska krisen fördjupas ökar de samhälleliga problemen. I denna situation har förhållandena blivit särskilt hårda för ungdomar med invandrarbakgrund. I takt med att nedskärningarna på skolorna ökar, så drabbas till exempel invandrarungdomarnas rätt till hemspråk. I takt med att segregationen ökar i storstäderna, så är det invandrarområdena som drabbas hårdast av nedläggningar av fritidsgårdar. 

Sverige fungerade under många årtionden som en fristad åt flyktingar som av olika anledningar, främst krig behövde skydd i ett annat land och det är vi stolta över. Men situationen har förändrats, idag utvisas flyktingar som riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan svår förföljelse. Rätten till asyl är hotad, Sverige är idag inte längre den fristad för flyktingar som den en gång varit.

Ungdomar som är missnöjda med olika företeelser i samhället som till exempel bostadsbrist och arbetslöshet utnyttjas av fascistiska och rasistiska grupper och partier. Som en följd av deras invandrarfientliga åsikter ökar de organiserade trakasserierna mot invandrare och antirasister och urartar till rena våldshandlingar.

 

Försvara rätten till hemspråksundervissning!

Försvara rätten till asyl!

Förbjud rasistiska och fascistiska organisationer!

 

Förbättra miljön

Miljöproblem blir allt mer akuta och hotar, om inget görs, mänsklighetens överlevnad. Massavverkning och övergödning av sjöar hotar stora delar av Sveriges natur. I jakten på ökade vinster låter storföretagen mängder av miljöfarliga ämnen spridas i naturen bland människor och djur. Denna negativa utveckling måste stoppas! Huvudorsaken till problematiken är den att det inte är folket som äger, har kontrollen över industrierna och på så sätt väldigt svårt att påverka huruvida utsläpp sker eller i vilken mängd. Därför vore ett förstatligande av stora industrier samt energisektorn ett första steg i rätt riktning för att kunna lösa problemen. En ekologisk helhetssyn är ett måste.

Ett annat miljöproblem är den ökande bilismen. För att kunna motverka utsläppen krävs miljövänligare bilar samt ett alternativ till bilåkande. Ett alternativ är en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik. Men idag så försämras kollektivtrafiken allt mer och det genom allt fler privatiseringar.

Privatiseringarna har lett till att man allt oftare möter stressad personal, bussar och tåg som inte kommer i tid, om de överhuvudtaget alls kommer. Kollektivtrafiken ska inte få vara vinstdrivande, utan ska tillgodose folkets och ungdomens behov. Kollektivtrafiken ska vara under ständig utvecklig för att få fram miljövänliga alternativ. För att få fler att använda sig av kollektivtrafiken så bör priserna på period/resekort sänkas. Målet bör vara en gratis kollektivtrafik för alla.

 

Utifrån en ekologisk helhetssyn kräver vi:

 

Förstatligande av stora industrier!

Energisektorn i samhällets ägo!

En utbyggnad av kollektivtrafiken!

Gratis kollektivtrafik åt alla!

 

Stoppa könsdiskrimineringen

I dagens samhälle finns det lagar mot diskriminering på grund av kön. Hur man än räknar finns det ändå en viss löneskillnad mellan män och kvinnor. Främst beror denna på skillnaden mellan traditionella “kvinnoyrken” och andra yrken. “Kvinnoyrkena”, exempelvis jobb inom vården och lokalvården, värderas inte lika högt som traditionellt “manliga” arbeten. De som tjänar på orättvisa löne- och arbetsförhållanden är kapitalisterna. För att minska dubbelarbete och diskriminering kräver vi lika lön för lika arbete, vilket bland annat innebär att de kvinnodominerande yrkena ska värderas högre än vad de gör idag.

I pornografins värld finns inga hela kroppar. Där finns ingen ömhet eller kärlek, bara delar av kroppar. Porrfilmer och porrtidningar ljuger, förfalskar och förvrider våra behov av sex, kärlek och ömhet. Pornografin förnedrar framförallt kvinnor men även män.

Trafficking, den organiserade kvinnohandeln där unga kvinnor, ofta inte ens myndiga, tvingas till prostitution är en av de grövsta formerna av förtryck. Ett fåtal kapitalister tjänar stor summor pengar på att unga kvinnor utnyttjas sexuellt.

 

Lika lön för lika arbete – nej till kvinnolöner!

Förbjud pornografin!

Stoppa all trafficking!

 

Feminismen

Vi, SKU, står för det kvinnliga genusets frigörande (både född och självvald sådan) – inte bara från patriarkala utan från borgerliga strukturer likaså. Vi anser också att det inte bara är det ”kvinnliga” och ”manliga”, utan att genusbegreppet i sig begränsar den mänskliga självständigheten och hens kreativa driv; Vi står därmed för förgörandet av genusbegreppet, men betonar att detta inte får ske genom överlämnandet av Transpersoner- och/eller andra i övrigt definierade av sin genusidentitet- till reaktionen. Detta betyder att vi står för transpersoner och ickebinäras rättigheter till ett värdigt liv både under och efter kapitalismen och att deras behov för att leva ett värdigt liv skall respekteras och skyddas.

 

Det patriarkala samhället grundar sig i kvinnans underordning gentemot mannen. Detta förtryck började med mervärdesproduktionen som innebar en radikal transformering av samhällsformen från den primitiva kommunismen. Med den skapades skillnader mellan könen och genusnormer introducerades. Det patriarkala samhället tvingar kvinnor att ensam ansvara för det reproduktiva, obetalda arbetet, samtidigt som hon tvingas delta i den kapitalistiska arbetskraften. Vi ställer oss strikt mot alla samhällsmekanismer som bidrar till patriarkatets fortlevnad. Den största av dessa är idag kapitalismen med patriarkala normer inom ledarskap, arvoden och äktenskap.

 

Kategorier som rör personers sexuella läggningar är nya uppfinningar inom kapitalismen som fungerar till att förtrycka normbrytare och kvinnor speciellt. Detta genom att skapa normer om vad som är korrekta sexuella beteenden såsom monogami och heterosexualitet för att kontrollera barnafödandet. Som det progressiva ungdomsförbundet kräver vi ett slut på förtryck av HBTQ+ personer i alla former och värnar om främjandet av ett inkluderande samhälle utan sexuell identitet som en förtryckande mekanism.

 

Vi står för:

Frigörandet av genusbegreppet!

Rättigheten att älska vem man vill!

Krossandet av den patriarkala och kapitalistiska samhällsordningen!

 

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.