Europas ungdom mot EU, för ett liv med rättigheter!

Med anledning av det kommande valet till EU-parlamentet, uppmanar vi alla Europas ungdomar som har berövats sina rättigheter till arbete, utbildning och ett liv att förstärka sin kamp mot EU.

Våra erfarenheter visar att EU bildades för att tjäna det europeiska storkapitalet och dess profiter. Det har alltid varit och kommer alltid att vara oförenligt med folkens intressen. Det är ett EU där 30 miljoner människor är arbetslösa. 60 procent av Europas ungdomar är arbetslösa. 120 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen. Det är ett Europeiska Unionen där arbetarklassens ochdet arbetande folkets grundläggande rättigheter förbises och där utbildning, sjukvård, kultur och idrott enbart är tillgängligt för ett fåtal.

Det är ett EU som har antikommunismen som sin officiella ideologi och som har lanserat en aggressiv kampanj för att baktala och förbjuda kommunistiska partier, deras ungdomsförbund och deras symboler, ett EU som likställer kommunism med fascism. Ett Europeiska Unionen som samtidigt stödjer fascism så som sker i Ukraina.

Vi uppmanar arbetarklassens och det arbetande folkets ungdomar att ta situationen i sina egna händer genom att kräva ett stabilt arbete med fulla rättigheter, kostnadsfri sjukvård, utbildning, rättigheten till kultur och utövandet av idrotter. Vi uppmanar dem också att motarbeta de imperialistiska krigen och interventionerna. Kämpa för varje folks rätt till suveräna val så att de kan välja den utvecklingsväg som de önskar samt rättigheten att gå ut ur EU såväl som valet av socialism. Att stödja Europas kommunist-och arbetarpartier och koordineringen av deras verksamheter samt mobiliseringen av krafter mot EU inför såväl valet till EU-parlamentet den 25 maj, men också inför kommande politiska strider.

Vi uppmanar alla arbetarklassens och det arbetande folkets ungdomar i Europa att inte fastna i EU:s enkelriktade återvändsgränd och låta sig missledas av EU:s partier och stödja dess politik. Att inte låta sig luras av krafter som uppmanar dem att stödja ”en mer human kapitalism”.

EU kan inte bli arbetarvänligt, ett EU som i åratal har stött kapitalisterna, samarbetat med dem på många regeringsposter och krossat arbetarnas och folkens rättigheter för att stödja arbetsköparnas intressen och uttrycka sin lojalitet till EU.

Vi uppmanar arbetarklassens och det arbetande folkets ungdomar att inte stödja kapitalisternas strävanden, att inte förvänta sig välstånd för dem och deras familjer från kapitalismens profiter. EU är den främsta fienden i folkens kamp. Avskaffandet av exploateringen kommer innebära slutet för den kapitalistiska vargalliansen som EU i själva verket är.

Vi uppmanar alla arbetarklassens ungdomar och fattiga folkskikt att stödja kommunist- och arbetarpartiernas fördömande av EU. Att lämna krafterna som stödjer EU och dess politik och att intensifiera kampen för sina rättigheter. För ett samhälle utan exploatering av människor. För socialism.

Deklationen har antagits av 17 kommunistiska ungdomsförbund, däribland Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU).

Dela detta: