------------------------------------------

STATEN SOM HUVUDMAN
FÖR SKOLAN!

STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET!

UPPROP!

UPPROP!

SKU & SKOLAN

Vi i SKU – Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund säger NEJ TILL PRIVATA SKOLOR!

Vi anser att skolan skall vara lika för alla – att alla skall ges SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL EN BRA UTBILDNING!

Idag när kommunerna har allt mindre medel att röra sig med så utsätts de kommunala skolorna i allt större grad för vad de styrande kallar ”besparingar” som givetvis inte är något annat än förklädda ord för neddragningar och försämringar. När de kommunala skolorna inte kan leva upp till sina skyldigheter, om att kunna ge alla en likvärdig och god utbildning, så ser vissa sin möjlighet att starta upp privata skolor som ett alternativ till de allt försämrade kommunala skolorna. De säger sig stå för ett bra alternativ som kan erbjuda allt det som de kommunala skolorna inte längre har resurser till. Förespråkarna anser den privata konkurrensen inom skolvärlden vara en sporre så att de kommunala skolorna måste bättra sig.

Men som med allt som styrs av privata intressen så finns det ett vinstintresse bakom.

Alla föräldrar vill ju givetvis sina barns bästa, att de skall få en bra utbildning, men alla barn har inte möjlighet att komma in på de privata skolorna. Den stora majoriteten elever går i kommunala skolor och får på så sätt gå igenom sin skolgång med allt mindre resurser till sitt förfogande med gamla och slitna skolböcker och med allt större klasser som exempel.

Vart leder då allt detta i sin förlängning? Detta leder till en allt mer tilltagande segregation i skolan och samhället där en del elever/barn får en rikare och bättre utbildning än andra – en form av A & B-lag skapas.

Vi är fullt medvetna om att alla elever inte kan prestera exakt lika bra, men alla skall i alla fall ges samma möjligheter och förutsättningar.

Vi ungkommunister anser att det inte skall ligga vinstintressen bakom elevers rättighet till god utbildning. De privata skolorna är som sagt ingen lösning på det samhälleliga skolproblemet, de är resultatet av de kommunala skolornas allt sämre förutsättningar, de spär endast på problemen.

Problemen uppstod efter den borgerliga regeringens ekonomiska utflykter i början av 1990-talet med en stor statsskuld som följd. När sedan den nya regeringen med Göran Persson i spetsen tillträdde så övervältrade de alla skulder på kommuner och landsting.

Skolan gick från att ha varit statligt styrd till att hamna under kommunernas ansvar.

På så sätt så blev skolornas förutsättningar beroende av de enskilda kommunernas ekonomi.

Vi skall inte följa direktiv från riksdag & regering om det bara leder till fördärv. Vi skall inte gå omkring och låtsas som om allt är bra, eller blir bra om man fortsätter i samma spår. Uppstår ett problem så måste man se till orsaken för att kunna gå vidare så att samma misstag inte begås igen.

Att börja bespara, skära ned på skolan är det samma som att skära ned på framtiden. Att göra det på barn och ungdomar är att minska deras förutsättningar inför framtiden.

Skolan måste få kosta, det skall inte ens talas i termer om pengar.

BEHOVEN SKALL STYRA!!

Vad är då lösningen på problemet?

Vi ser, som ett första steg ett återförstatligande utav skolan – STATEN SOM HUVUDMAN FÖR SKOLAN! Vi ungkommunister anser att staten skall bära huvudansvaret för skolan såväl när det gäller utformningen av övergripande regler, läroplan och administration som för det ekonomiska.

Vi kräver ungdomars rätt till demokratisk utbildning. Alla ungdomar måste garanteras rätten till en god allmän- och yrkesutbildning. Skolan ska ge en vetenskaplig syn på naturen och samhället. Den massiva borgerliga propagandan i skolorna måste bekämpas. Skolan ska fostra till fred, demokrati och vänskap mellan folken. Teori ska varvas med praktik. Ekonomisk trygghet måste skapas under utbildningstiden. Aktiva åtgärder ska vidtas mot diskrimineringen av ungdomen från arbetarklassen, invandrarungdomen och ungdomar med funktionshinder.

Vi kräver behöriga lärare i skolorna. Vi kritiserar inte de enskilda lärare som saknar behörighet, de gör ett så gott jobb de kan, men i det här fallet så handlar det om elevers rättigheter och i det ingår det att ha kompetenta, behöriga lärare. Kritiken riktar vi mot kommunerna som accepterar samhällssituationen och inte ifrågasätter bristen på behörighet utan anställer alltmer obehörig personal.

Vi kräver att alla studerande skall berättigas till en STUDIELÖN, FRÅN OCH MED DET FÖRSTA GYMNASIEÅRET! Detta för att alla skall ha samma rätt till vidare studier oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

Skoltiden är kanske den viktigaste tiden i en människas liv, där läggs grundstenarna till det framtida livet.

Skolan och elevernas uppoffringar skall ges samma värde som arbetet ute i produktionen och samhället. Utbildningen är en kapitalinvestering. Den investeringen ansvarar inte den enskilde eleven eller läraren för, utan det är ett gemensamt ansvar för hela samhället.

 


En kampanj från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund 2005 | Kontakt: sku@sku.st | Telefon: 040 - 6118882