Möte för Europas ungkommunister

I mitten av februari hölls det 10:e mötet för Europas ungkommunister. Huvudtemat var kapitalistiska kriser, ungdomens kamper och de kommunistiska ungdomsförbundens roll. Diskussionerna ledde fram till att nedanstående uttalande antogs. Utöver detta så diskuterades den revolutionära ungdomsrörelsens press. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) var en av 18 närvarande organisationer.

Deltagarna vid mötet var överens om att mötet stärkt den ungkommunistiska rörelsen i Europa. För SKU:s del innebär mötet, utöver att tidigare kontakter stärkts, också nya krafter och inspiration för stärkandet av den kommunistiska ungdomsrörelsen i Sverige.

Uttalande från 10:e möte för Europas ungkommunister

Mellan den 15:e och 16:e februari hölls det 10:e mötet för Europas ungkommunister i Madrid. Temat var ”Kapitalistiska kriser, ungdomens kamper och de kommunistiska ungdomsförbundens roll”. Som deltagande organisation konstaterade vi följande:

Situationen för ungdomar och det arbetande folket i våra länder är starkt präglad av den nuvarande kontexten av den kapitalistiska krisens överproduktion och överackumulation som det kapitalistiska systemet genomgår. Ursprung till krisen är resultatet av utvecklingen av de inneboende motsättningarna i kapitalismen och inte av det undermåliga styrelseskicket som olika politiska, ekonomiska och borgerliga företrädare administrerar på internationell nivå.

Utvecklingen av den kapitalistiska krisen i Europa har en förödande inverkan på ungdomarnas liv och arbeten. Under kapitalismen är ungdomarna och folket en särskilt sårbar och utsatt del. Den tar skada även under stora ackumulationscykler och ekonomisk expansion, de försämrade sociala- och arbetsvillkoren. De befinner sig i centrat för kapitalets attack.

I och med krisen fördjupar det kapitalistiska systemet sin parasitära natur och monopolens förehavanden i att öka sin profitjakt. Graden av osäkerhet och exploatering ökar bland ungdomar till outhärdliga nivåer. Således nekar man dem möjligheten till att forma en framtid.

Det är bekräftat att kapitalismen inte kan lösa sociala problem och tillgodose arbetarnas och de nya generationernas behov. Tvärtom försöker kapitalismen undkomma sina obotliga motsättningar och lasta över krisens bördor på det arbetande folket genom att intensifiera exploateringen, fattigdomen, arbetslösheten och farorna för nya imperialistiska krig.

Oligarkin strävar efter att återfå sin andel av profitjakten i krisens miljö som förstör produktionskrafterna och försätter miljontals arbetare i arbetslöshet. Detta medan vuxna arbetare ersätts i allt större utsträckning av ett betydande antal ungdomar som är anställda under särskilda villkor för maximal exploatering. På det hela taget används den kapitalistiska krisen för att öka attacken på arbetarklassens rättigheter och erövringar samt att omsätta i praktiken monopolens gemensamma strategi mot arbetarklassen, folkmassorna och ungdomen.

Detta säkerställer att monopolen och de kapitalistiska regeringarna i Europa använder de miljontals arbetslösa eller undersysselsatta ungdomar som en spjutspets mot resten av arbetarklassen, folkmassorna och de rättigheter som de har skaffat sig som ett resultat av kombinationen av två faktorer: år av intensiv arbetarkamp och existensen fram till 1990-talet av europeiska socialistiska länder, i huvudsak Sovjetunionen vilket var en styrka för arbetarna och folkens kamp och en pressfaktor i de kapitalistiska länderna.

Ungdomar i europeiska länder står inför en mycket hög arbetslöshet. I många länder uppgår den till drygt 50 procent av den unga arbetsföra befolkningen. Detta genererar en ”industriell reservarmé” beståendes av miljontals människor till den europeiska borgerligheten. Således utnyttjas unga människors behov och desperation samt det stora överskottet på arbetskraft av borgarklassen för att ytterligare försämra arbetsvillkoren, osäkra anställningsformer och lägre löner. Ett tydligt exempel är planen om ungdomsgarantin som har beslutats av EU med samtycke från alla kapitalistiska regeringar, socialdemokrater och nyliberaler. Den kommer att användas i länder med höga ungdomsarbetslöshetssiffror. Ännu värre är situationen för arbetarklassens unga kvinnor vilka används som en billigare och mer exploaterbar arbetskraftsresurs. För samma utförda arbete får de ändå lägre löner och under mer osäkra förhållanden.

Vi uppmanar unga arbetare såväl som unga arbetslösa att fördöma detta och andra planer som är avsedda för exploateringen av ungdomen. Vi uppmanar dem att inte nöja sig med de brödsmulor som ges till dem och att inte stå vid sidan om resten av arbetarklassen och istället organisera sig på varje arbetsplats för att stärka de klassorienterade fackförbunden och kampen för deras rättigheter och i kamp för ordentliga arbete med kollektivavtal.

EU, en imperialistisk mellanstatlig allians lagstiftar tillsammans med de borgerliga regeringarna i varje land till förmån för monopolen med syftet att minska arbetskraften genom ett antal reformer, lagar och direktiv. Det är målsättningen för EU:s existens, och ingår i dess klassnatur liksom andra imperialistiska unioner. Det bekräftar att arbetarklassens ungdom och folk inte behöver tjäna kapitalet. Att dessa unioner inte kan reformeras till förmån för folket. Tvärtom har vi allt tänkbart intresse att kämpa emot dem.

Samtidigt utkämpas striden på det ideologiska planet där borgarmakten använder begrepp som ”konkurrenskraft”, ”ungdomsarbetslöshetsplaner”, ”utbildningskontrakt” eller upphöjelsen av konceptet med ”flexibilitet” för att rättfärdiga och legitimera försämringar för arbetskraften samt de sociala villkoren för såväl ungdomen som för hela arbetarklassen.

Samma fenomen återspeglas inom utbildningssektorn, ett annat viktigt område där samhällets unga är involverade. Den europeiska oligarken försöker genom ett flertal lagar, fördrag och reformer (i EU försöker man genom skapandet av ”Bolognaprocessen” och ” Universitetsstrategi för 2015”) att styra utbildningen mot reaktionära reformer som utesluter det arbetande folkets barn och fokuset att möta företagens nuvarande behov.

Samtidigt är tusentals ungdomar från arbetarklassfamiljer i många länder tvungna att lämna landet . Unga arbetare vill sälja sin arbetskraft utomlands för att sin tur kunna få tillgång till en framtid som kapitalismen i deras hemländer har berövat dem. Detta fenomen är tillbaka med en liknande migrationsvåg som fram till sent 1980-tal tvingade tusentals unga européer att flytta till mer industrialiserade länder i Europa i jakt efter ett arbete. Idag måste nästkommande generationer av dessa immigranter återigen åka utomlands för att överleva ekonomiskt vilket är ett bevis på att kapitalismen kontinuerligt återskapar samma stora återvändsgränder för arbetarklassen och dess barn.

Ungdomen i alla länder kan dra slutsatsen gällande innebörden av ”rörelsefrihet” som EU:s förkämpar betygade när de röstade om Maastrichtfördraget samt följande åtgärder: frihet för kapitalet att exploatera dem närhelst dess behov finns. I alla Europas länder behöver ungdomen kämpa för våra rättigheter och mot orsakerna som skapar exploatering, arbetslöshet och immigration.

Ungdomen måste motarbeta alla de som verkar för monopolens intressen och som försöker att splittra arbetarklassen i ungt och gammalt, immigranter och medborgare och alla de som förgiftar ungdomens medvetanden med rasistiskt och fascistiskt gift.

Organisationerna som deltar på detta europeiska möte i egenskap av kommunistiska ungdomsförbund kämpar för att organisera ungdomen inför konfrontationen med EU:s och de borgerliga regeringarnas planer såväl som oligarkierna i andra europeiska länder. Vi stödjer och organiserar ungdomens masskamp utifrån ett klassperspektiv. Vi stödjer och organiserar ungdomen i kampen mot opportunistiska ställningstaganden som uppmanar ungdomen och hela arbetarklassen till en ”försoning” med klassfienden inom systemet.

Samtidigt måste vi föra en stark ideologisk offensiv för att avslöja lögnerna och de antikommunistiska lagarna som de senaste åren har antagits och syftat till att separera folket från de revolutionära organisationerna, dem som verkligen representerar deras objektiva intressen.

Vi skulle också vilja framhäva fascismens fenomen i Europa. Fascismen är född och använd av det kapitalistiska systemet. Den presenteras med en ”samhällskritisk” fasad för att i sin tur vilseleda ungdomens medvetanden när den i själva verket är kapitalisternas järnhand för att krossa arbetarrörelsen och folkens kamp. Kommunisterna har en skyldighet att avslöja fascismens sanna karaktär och att kämpa så att den organiserade massrörelsen kan hantera det. Som kommunistiska ungdomsorganisationer ska vi tillsammans med våra partier vara masskampens förtrupp och höja ungdomens medvetandenivå, organisera kamper och vägleda målsättningar. Unga kommunister ska sträva efter att leda arbetarklassens ungdom och folkmassorna i kamperna för att försvara och utöka våra rättigheter och för att bidra till utvecklingen av vår rättfärdigade rörelse. För nya prestationer av arbetarna, folket och ungdomen med siktet inställt på socialism, för skapandet av ett system utan exploatering som är mänsklighetens framtid.

Från 10:e mötet för Europas ungkommunister utrycker man sin fulla solidaritet med arbetarna och de kamper som förs av Europas folk mot monopolens diktatur.

Vi uppmanar ungdomen att stärka dess kamp för sina behov, för stabila arbeten med rättigheter, för en offentlig och kostnadsfri utbildning, sjukvård, social trygghet och för tillgången till kultur.

Vi kräver att alla antikommunistiska lagar skrotas såväl som de reaktionära tillvägagångssätten som jämför erfarenheten med att bygga socialism under 1900-talet med Nazifascimen som är en officiell ideologi i EU. Bidraget från det socialistiska byggandet under 1900-talet till mänskligheten, socialismens överhöghet kan inte raderas.

Vi uppmanar ungdomen att organisera sig och kämpa för sina rättigheter och emot imperialismen. Att skapa ett samhälle som ska infria ungdomens förväntningar gällande fred, solidaritet, arbeten där rättigheter förverkligas och där arbetarklassen avskaffar exploateringen av människan, erövrar den politiska och ekonomiska makten och bygger socialism.

CJC – Spanien, CJC Katalonien, Spanien, UJC – Spanien, SKU – Sverige, SDAJ – Tyskland, UngKom – Norge, RCYL(b) – Ryssland, KSM – Tjeckien, KNE – Grekland, JCP – Portugal, Baloldali Front – Ungern, YTKP – Turkiet, COMAC – Belgien, KJÖ – Österrike, EDON – Cypern, MJCF – Frankrike, Giovani Comuniste e Comunisti – Italien.

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.