18:e Världsungdomsfestivalen

De 8000 delegater från 88 länder som samlas i Quito i Ecuador till den 18:e Världsungdomsfestivalen under parollen ”Ungdomar förenade mot imperialism, för en värld av fred, solidaritet och social förändring” deklarerar följande:

Vi hyllar Ecuadors folk och dess kamp, vi uttrycker vår solidaritet med det ecuadorianska folkets kamp för folkliga erövringar och radikala socialpolitiska förändringar. Med stöd från Ecuadors progressiva och militanta ungdom som under de senaste åren har gjort betydande framsteg i sin kamp genom processen ”Medborgarnas revolution”, skapade den internationella, antiimperialistiska ungdomsrörelsen ett nytt viktigt moment i den organiserade kampens historia . Vi samlades i Latinamerika, en världsdel där ungdomsrörelsen växer i snabb takt, återigen till världens största antiimperialistiska ungdomsevenemang för att stärka vår gemensamma kamp mot vårt gemensamma mål, störtandet av imperialismen.

Den 18:e Världsungdomsfestivalen var också en hyllning till alla de människor, i synnerhet unga män och kvinnor, som har offrat sina liv i kampen mot imperialismen och som har ägnat sina liv åt kampen för idealen fred, självständighet, folklig suveränitet, solidaritet avseende slutet av exploateringen och kampen för socialism. Vid hyllningen av alla dessa människor hyllade vi symboliskt personligheter som har bidragit till denna kamp såsom Hugo Chávez, Eloy Alfaro och Kwame Nkrumah. Vi tog också tillfället i akt att hylla vår kamrat Edwin Perez, Ecuadors Kommunistiska Ungdomsförbundets  generalsekreterare, som mördades 2010 av reaktionen.

Framgången med den 18:e Världsungdomsfestivalen bekräftar vår politiska vilja att fortsätta med det som tidigare generationer påbörjade i Prag 1947 vid den första festivalen. Festivalrörelsens flamma tändes av Demokratisk Ungdoms Världsfederation och dess internationella partners. Under dess 68-åriga historia har festivalrörelsen skapat ett viktigt utrymme för att internationalisera folkens historiska strider mot kolonialism, diktaturer, fascism, krigsingripanden och angrepp på folkens suveränitet och på arbetarnas, folkens och ungdomens rättigheter. Vi glömmer inte det stöd som ungdomsfestivalrörelsen fick från Sovjetunionen och de andra socialistiska staterna. Trots de nya och försvårade villkoren som skapades efter 1990-talets omstörtanden, uppfattar vi Världsungdomsfestivalen som en väldigt bred rörelse, djupt sammankopplad med de mest militanta och konsekventa krafterna av världens ungdom, att förbli som den har varit i det förflutna, ett mycket viktigt avtryck i den antiimperialistiska ungdomens kamp. Den antiimperialistiska ungdomsrörelsen betonade under festivalen folkets väg för fred, solidaritet och socialt framåtskridande för att avskaffa den kapitalistiska exploateringen. På den vägen fortsätter dagens ungdom kampen.

Idag lever vi i en tid som kännetecknas dels av massiv imperialistisk aggression, men också av stor potential för den folkliga kampen och möjligheten att segra mot de imperialistiska krafterna på grund av det historiska skeende som vi lever i och dess objektiva materiella betingelser.

Imperialismen fortsätter sin aggression med nya medel och metoder såväl som traditionella krigsmetoder, ockupationer och militära interventioner. Den imperialistiska krigsmaskinen arbetar oavbrutet för att tjäna monopolens intressen i utbredningen av resursmarknader och energivägar. Under de senaste åren har militaristisk expansion ökat i hela världen. Den kapitalistiska krisen inkräktar på monopolens behov av intensifieringen av imperialistiska aggressioner och expansionskrig då det sker omgrupperingar i styrkeförhållandena, en intensifiering av inre imperialistiska motsättningar och konkurrens. Ökningen av uppkomna krafter som konkurrerar med de traditionella imperialistiska krafterna förvärrar spänningarna. Därför har vi under årens lopp sedan den 17:e Världsungdomsfestivalen noterat att de direkta militära aggressionerna har ökat i synnerhet i områden av geopolitisk betydelse för imperialismen.

De senaste krigen I Mellanöstern, särskilt den våldsamma inriktningen mot Syrien, den ökade militära aggressionen och uppbyggnaden (av militärbaser och pakter) i Afrika och Stillahavsområdet, samt att det även finns indikationer på hot- och skrämseltaktik från imperialisternas sida gentemot det kämpande folket i Latinamerika och den progressiva rörelsens fortlevnad är anledning till att Venezuela idag en av imperialismens främsta mål.

Interventionerna upphör inte på den militära arenan, men det finns också åtgärder av politiska ingripanden, ekonomisk utpressning mot suveräna stater, finansiering av legosoldater som bidrar till konflikter mellan grannländer, stöd till reaktionära krafter och användandet av terrorism i nationella eller religiösa konflikter.  Denna typ av kapitalistiska species kännetecknar vägen för att öka inflytande och delaktighet inuti det imperialistiska systemet och styrkeförhållandena. Vi bevittnar att de för att nå sina mål använder statligt förtryck, felaktig information, folkfientlig propaganda, manipulation av de folkliga striderna, stöd av fascistiska grupper, antikommunism och förföljelse av radikala och revolutionära ideal (som är den officiella politiken i EU och andra kapitalistiska makter) som olika förevändningar för aggressioner.

Världsungdomsfestivalens deltagare uppmanar alla unga män och kvinnor att ansluta sig till folkets, arbetarnas och studentrörelsernas kamp på nationell och internationell nivå och till sina länders fredsrörelser samt den antiimperialistiska rörelsen. Vi anser definitivt att ungdomens intressen och kampen för fred och vänskap bland människor endast kan uppnås genom dessa folkliga allianser som aldrig är förenliga med någon imperialistisk makts intressen, etablerade eller framväxande.

Utifrån denna utgångspunkt står vi sida vid sida med alla folk som utvecklar sin kamp för fred, för folklig suveränitet, för självständighet och för socialism. Vi uttrycker vår solidaritet med de hjältemodiga folk som trots krig, ockupationer, blockader och förtryck fortsätter sin nationella kamp och sitt motstånd, såväl som sin kamp för självbestämmande, definierad av folkens rättigheter och inte av imperialisternas intressen. I denna anda uttrycker vi vår militanta solidaritet och vårt stöd till det kubanska folket, vi stödjer det palestinska folkets, det cypriotiska och Västsaharas folks rättigheter. Vi stödjer även fredsprocessen i Colombia, vi motsätter oss resolut den imperialistiska interventionen i Syrien och hoten riktade mot Folkrepubliken Korea och Eritrea. Vi fördömer också de imperialistiska krigen och ockupationerna av Irak, Afghanistan och Libyen, likaså interventionen i Mali och Centralafrikanska Republiken. Till alla dessa exempel på folklig kamp och otaliga andra exempel runtom i världen uttrycker vi vår solidaritet. Med vårt stöd, är vi övertygade om, kommer dessa folk att gå segrande ur kampen och ett slut på imperialistiska interventioner kommer att bli ytterligare ett steg mot internationell fred och solidaritet.

Deltagarna vid Världsungdomsfestivalen ger samtidigt uttryck för sin solidaritet med de folk som lider men som också , för sina rättigheter, kämpar mot den kapitalistiska krisens konsekvenser och motangreppet av kapitalisterna. Mot bakgrund av detta uppmanar vi ungdomen att delta i arbetarklassens och folkrörelsernas kamp för det revolutionära störtandet av imperialismens faktiska regemente.

Denna kris har återigen avslöjat det kapitaliska systemets återvändsgränd såväl som dess oförmögenhet att lösa de problem som mänskligheten står inför idag. Detta leder till massiva attacker på sociala och arbetsrättsliga rättigheter som i allra högsta grad påverkar ungdomen och arbetarklassen. Idag ökar ungdomsarbetslösheten konstant i Europa. För att monopolen ska kunna få bukt med sin egen kris tvingar de arbetarklassen att betala priset. Med lönesänkningar, massarbetslöshet, privatiseringar och förstörelse av staters sociala funktioner skapar de marknader på alla samhälleliga områden. Hälsa, utbildning, miljö och kultur blir handelsvaror i snabb takt medan den härskande klassen leder ungdomen och folk in i en framtid kantad av misär och omfattande exploatering. I många kapitalistiska länder är inte längre utbildning en rättighet för alla, utan ett privilegium för ett fåtal. Detta på grund av privatiseringspolitiken och förstörelsen av den allmänna utbildningen då man istället tjänar kapitalets intressen och inte studenternas eller länders utvecklingsbehov. Många studenter tvingas att överge sina studier på grund av den förda politiken. För att nå dessa mål följs exploateringen av arbetarklassen dessutom av en splittring av densamma, ett intensivt utnyttjande av kvinnor, immigranter och många andra sociala grupper och till och med av naturen själv. Vi står sida vid sida med allt och alla som diskrimineras och vi uppmanar dem att ansluta sig till vår kamp för jämlikhet.

Deltagarna vid den 18:e Världsungdomsfestivalen hyllade kampen som förs av ungdomen tillsammans med folkrörelser vilken går hand i hand med arbetarrörelsens och de klassorienterade fackföreningarnas kamp, inte bara för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter utan också kunna åstadkomma nya segrar. Vi är en del av denna kamp och vi uttrycker vår övertygelse om folkens och ungdomens seger för att tillvarata sina rättigheter. Vi bekräftar vårt åtagande att arbeta beslutsamt med de internationella och antiimperialistiska rörelserna som Demokratisk Ungdoms Världsfederation, Världsfredsrådet, Fackliga Världsfederationen, Kvinnoras Demokratiska Världsfederation samt de regionala, antiimperialistiska studentorganisationerna.

Vi hyllar de unga arbetarnas kamp för ett värdigt arbete med rättigheter utan prekära villkor och outsourcingspolitik. Vi hyllar de miljontals studenter som kräver kostnadsfri och demokratisk utbildning för alla. Vi stödjer studentrörelsens kamp och dess krav på utbildning som ska tillgodose folkets och inte monopolens behov. Vi hyllar ungdomens viktiga manifestationer, folkets och den antiimperialistiska kampen som under den senaste perioden har växt i hela världen. Vi anser att dessa strider måste öka sin organisationsgrad och mobilisering. Vi tror bestämt på att arbetet med 18:e Världsungdomsfestivalen kommer att bidra till kampen då den samlar kamperfarenhet från varje land och kontinent.

Vår övertygelse om kampens rättighet bottnar i uppfattningen att imperialismen är ett system baserat på en specifik ekonomisk struktur. Det högsta stadiet av kapitalistisk utveckling verkställer olika former av exploatering, men alltid inom samma mållinjer. Därför uppfattar vi vår kamp som en kamp för att störta detta system och bygga en ny värld, en värld av fred, solidaritet och samhällelig förändring. En värld där det samhällsekonomiska systemet garanterar att de fundamentala produktionsmedlen hamnar i folkets och arbetarnas händer och där ekonomin utvecklas inom ramen för de folkliga behoven.

Detta är ungdomens tid för antiimperialistisk kamp och enhet. Den 18:e Världsungdomsfestivalen betonar behovet av revolutionära förändringar och samhälleliga omvandlingar. För att uppnå det är enhet av stor betydelse när den baseras på principer. Världens ungdom måste organisera sig för att i sin tur kunna sjösätta kampanjer för erövringen av sina rättigheter och krav. Utifrån denna utgångspunkt anser vi att vår kamp har en speciell betydelse. Vi kan välja vår framtid och bygga en ny värld . Den 18:e Världsungdomsfestivalen sänder ett militant budskap av hopp till alla folk. Vår förhoppning är att hitta en möjlighet att kunna anordna den 19:e Världsungdomsfestivalen 2017 i samband med högtidlighållandet av att det då har gått 100 år sedan Oktoberrevolutionens triumf vilket är ett betydelsefullt datum för den antiimperialistiska rörelsen. Tillsammans med Latinamerikas och Ecuadors antiimperialistiska ungdom bekräftar vi vårt engagemang i den antiimperialistiska rörelsens internationella samarbete, för vår egen motoffensiv och för vår kamp till dess att den slutgiltiga segern är fullbordad.

Dela detta:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.